Wycena Nieruchomości

Wycena Nieruchomości

Wycena Nieruchomości

W polskim prawie pojęcie wyceny nieruchomości definiowane jest precyzyjnie w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej treścią wycenę nieruchomości  należy rozumieć jako postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Podążając za definicją ustawową odczytać można dodatkowo, iż w wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się m.in.:

  • określenia wartości rynkowej
  • określenia wartości odtworzeniowej
  • ustalenia wartości katastralnej

Sposoby szacowania wartości nieruchomości określone natomiast zostały szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, zgodnie z którym określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się każdorazowo analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

Zgodnie z obowiązującym prawem wycena nieruchomości może zostać sporządzona wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Usługi wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych świadczone przez Biuro Wycen Nieruchomości są przygotowywane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego z Wrocławia, Arkadiusza Kreta, posiadającego uprawnienia do szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju pod numerem 5954.