Cele wyceny nieruchomości

Operaty szacunkowe mogą być wykonywane dla potrzeb: 

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości
 • skarbowo-podatkowych
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • sądowo-komorniczych
 • wniesienia aportu do spółek
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • zniesienia współwłasności
 • odszkodowań i wywłaszczeń
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • ubezpieczenia
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej
 • określenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
 • innych celów szczególnych
 • innych celów w uzgodnieniu z zamawiającym