Oferujemy sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu i okolicznych powiatach. W zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych i innych składników majątkowych o specyficznym charakterze usługi świadczymy na terenie całej Polski. Nasze biuro wycen nieruchomości we Wrocławiu swoją ofertę kieruje do firm, instytucji, urzędów oraz klientów indywidualnych. Rzeczoznawca majątkowy wszystkie wyceny, ekspertyzy i opracowania sporządza rzetelnie i terminowo z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument w formie pisemnej, który stanowi pisemną, autorską opinię o wartości przedmiotu wyceny, którą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może sporządzić wyłącznie rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe. Poza powyższą ustawą zasady sporządzania operatów szacunkowych zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. poz. 2109, z późn. zm.). Regulacje ustawowe zostały sprecyzowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Określają one niezbędne elementy, które powinny zawierać operaty szacunkowe. Operat opisuje stan prawny i fizyczny nieruchomości. W wyniku wyceny nasz rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową, odtworzeniową, katastralną. Dokonując wyceny, należy uwzględnić jej cel, rodzaj i położenie nieruchomości, zakres wyposażenia w infrastrukturę techniczną czy też stan zagospodarowania.

Wycena nieruchomości Wrocław: operaty szacunkowe wrocław

 • działek budowlanych, inwestycyjnych i rolnych,,
 • mieszkania i domów,
 • lokalu usługowego,
 • przedsiębiorstwa oraz wycena maszyn i innych aktywów, trwale związanych z nieruchomością,
 • nieruchomości zabudowanych,
 • nieruchomości komercyjnych: przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności itp.),
 • dla indywidualnych potrzeb inwestora

Podejścia i metody wyceny

Właściwego sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca, uwzględniając przede wszystkim cel wyceny, rodzaj i stan nieruchomości, jej położenie i wskazanie przeznaczenia nieruchomości oraz inne dostępne informacje o cenach obiektów podobnych.

Co zawiera operat szacunkowy

Operat szacunkowy powinien być sporządzony w formie pisemnej, posiadać odpowiednią formę i zawierać wszystkie istotne dla wyceny nieruchomości elementy m.in.:

 • wyciąg z operatu szacunkowego,
 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • określenie położenia nieruchomości,
 • wskazanie daty określenia wartości nieruchomości,
 • określenie stanu prawnego nieruchomości,
 • określenie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
 • określenie podstaw formalnych, merytorycznych oraz źródła danych o nieruchomości,
 • opis stanu technicznego,
 • analizę sytuacji na rynku wtórnym lub pierwotnym nieruchomości,
 • wskazanie wyboru podejścia oraz zastosowanych metod i technik szacowania wartości nieruchomości,
 • wybór podejścia i metodę wyceny,
 • określenie wartości nieruchomości z przedstawieniem obliczeń i uzasadnieniem,
 • klauzule,
 • podpis rzeczoznawcy majątkowego poświadczony pieczęcią zawodową.

Jakie dokumenty dołącza się do operatu szacunkowego?

 • odpisy lub wypisy z ksiąg wieczystych,
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • dokumentacja fotograficzne nieruchomości,
 • mapy i plany sytuacyjne,
 • szkice techniczne,
 • protokół oględzin nieruchomości,
 • inne dokumenty, ważne do sporządzania operatu.

Kiedy sporządza się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy najczęściej sporządzany jest dla osób, które ubiegają się o kredyt hipoteczny. Na jego podstawie bank określa realną wartość nieruchomości oraz wartość wkładu własnego. Dokument wpływa na decyzję banku o przyznaniu finansowania, gdyż pozwala bankowi stwierdzić czy dana nieruchomość może stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Oferujemy wycenę nieruchomości komercyjnych, lokalowych (mieszkalnych i usługowych), zabudowanych i niezabudowanych, rolnych i leśnych i innych. Operaty szacunkowe sporządzane są również w innych sytuacjach kiedy niezbędna jest wycena wartości nieruchomości m.in.: w przypadku nabycia lub sprzedaży nieruchomości, przy ustalaniu wartości masy spadkowej, (na podstawie której przeprowadzony zostanie podział majątku i ustalenie podatku od odziedziczonego majątku), przy ustalaniu wysokości opłat i podatków, wniesieniu nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki, na potrzeby przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zniesienia współwłasności, zabezpieczenie wierzytelności, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czy też podczas prowadzenia egzekucji komorniczej.

Ważność i aktualizacja operatu szacunkowego

Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego może zostać wykorzystana do celu wyceny, dla którego została sporządzona, przez 12 miesięcy od daty jej sporządzenia. Po upływie tego terminu można uzyskać potwierdzenie jego aktualności, poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. Potwierdzenie aktualności operatu nie stanowi jego aktualizacji. Aktualizacja określana jest po podjęciu przez rzeczoznawcę, który wcześniej sporządził operat szacunkowy czynności mających na celu określenie aktualnej wartości i zakresu przedmiotu wyceny lub przyszłej, w przypadku inwestycji w trakcie realizacji.

Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu, niż ten, dla którego został sporządzony.

Operat szacunkowy nieruchomości jest dokumentem urzędowym, wobec czego musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi. Wzór operatu przedstawiono w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia zapewnia przygotowanie operatów szacunkowych w ujednoliconej formie i treści, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów. Do sporządzania operatu szacunkowego rzeczoznawca musi posiadać uprawniania zawodowe.

Wycena nieruchomości zależy od wielu czynników, dlatego cena ustalana jest przez naszych rzeczoznawców majątkowych indywidualnie w negocjacjach z zamawiającym.

Jeśli potrzebują Państwo operat szacunkowy, zapraszamy do naszego Biura Wycen Nieruchomości – Wrocław, al. Kasztanowa 18 pok. 6.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego BWN zapewnia profesjonalną i terminową wycenę nieruchomości, uwzględniającą standardy zawodowe.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane wyceną nieruchomości.

5/5 - (2 votes)